GOŚCIE ON-LINE

Ranking Stron Poarniczych - oddaj swj gos!

 

 

 

 

 

 

„W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

 

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej”

 

 

 

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne. Członkami OSP mogą być zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy mający zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Nie mają prawa wstępu do OSP cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach przewiduje taką możliwość pod warunkiem, że statut mówi o tym wprost. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Nikogo nie wolno zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Członkiem OSP może być każdy obywatel polski o nienagannej postawie, który zgłosił swe przystąpienie do OSP i uzyskał poparcie 2 członków OSP. Pełnoprawnym członkiem OSP zostaje się po odbyciu rocznego okresu próbnego. Zostaje wtedy wydana legitymacja związku.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Członkowie OSP dzielą się na:


członków czynnych,

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską


członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

regulaminy takich drużyn wprowadziły podział na dwie grupy wiekowe 16-18 lat i 12-16 lat. Podział ten jest zgodny z podziałem, jaki wprowadził § 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach. Punkt 2 tego paragrafu mówi, że do stowarzyszenia mogą należeć małoletni w wieku 16-18 lat i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z zastrzeżeniem, że we władzach stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby takie mają taki sam status w stowarzyszeniu jak i osoby pełnoletnie. Punkt 3 tego paragrafu mówi, że małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń, bez prawa głosowania na walnym zebraniu członków oraz korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz.


wspierających

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo

uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, 
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszeni

honorowych.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.


Członkowie czynni i honorowi moją prawo:


• wybierać i być wybierani do władz OSP,

uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

 używać munduru i odznak,

Do obowiązku członka czynnego należy:

aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

przestrzegać postanowień statutu, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

dbać o mienie OSP,


Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.


Członkostwo ustaje na skutek:


dobrowolnego wystąpienia z OSP, art. 6 ust. 2 ustawy – prawo o stowarzyszeniach mówi, że nikomu nie wolno ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia.
wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu, lub rażącego naruszenia prawa karnego, likwidacji OSP,

śmierci,

likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.


Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w statucie.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

                                                                                                                Opracowała: dh Barbara Turzyniecka

© | Cardi